Home

Deze website is eigendom van de stichting SIN-NL en is gepubliceerd in het algemeen belang.

Advies: check de nevenfuncties van uw rechters, vaak is er sprake van belangenverstrengeling

Namen en nevenfuncties van de rechters, juristen en artsen en overige zorgverleners Centraal Medisch Tuchtcollege 18.1.2021
Namen en nevenfuncties van de rechters, juristen, artsen en overige zorgverleners, medisch tuchtcollege Amsterdam 18 1 2021
Namen en nevenfuncties van de rechters, juristen, artsen en overige zorgverleners, medisch tuchtcollege Den Haag 18-1-2021
Namen en nevenfuncties van de rechters, juristen, artsen en overige zorgverleners,  medisch tuchtcollege Groningen 18-1-2021
Namen en nevenfuncties van de rechters, juristen, artsen en overige zorgverleners, medisch tuchtcollege Zwolle 18-01-2021
Namen van de rechters, juristen, artsen en overige zorgverleners, medisch tuchtcollege Eindhoven 18-01-2021
Nevenfuncties leden rechters medisch tuchtcollege Eindhoven zijn niet beschikbaar en worden zsm toegevoegd.

Doel van het medisch tuchtrecht is kwaliteitsbevordering van medisch handelen door artsen, medisch specialisten, tandartsen verpleegkundigen, vroedvrouwen ed en dus het beschermen van Nederlandse burgers tegen ondeskundig en onzorgvuldig medisch handelen.
Bij jaarlijks 2000 doden en circa 38.000 patienten die jaarlijks ziek of invalide worden door onnodige medische fouten in Nederlandse ziekenhuizen (NIVEL onderzoeken)- zie hieronder- is het duidelijk dat het medisch tuchtrecht faalt.
Basis van het medisch tuchtrecht is de Wet op de Beroepen in de  Individuele Gezondheidszorg Wet BIG. Hieronder vallen de volgende beroepen: arts, tandarts, verpleegkundige, verloskundige, apotheker, fysiotherapeut, psychotherapeut, gezondheidszorgpsycholoog.

Het indienen van een klacht bij een medisch tuchtcollege is in minder dan 15% van de ingediende zaken succesvol. Ook dan legt de tuchtrechter de minst belastende maatregel op: de waarschuwing, niet meer dan een opgeheven vinger…..zelfs wanneer er sprake is van overlijden of van blijvende invaliditeit van een patiënt door ernstige  nalatigheid van een arts.
De artsenorganisatie KNMG schrijft op haar website:
Jaarlijks worden er zo’n 1600 tuchtklachten ingediend bij de regionale tuchtcolleges. Hiervan heeft gemiddeld 69% van de klachten betrekking op artsen. 12% van de afgehandelde klachten tegen artsen wordt gegrond verklaard. De tuchtrechter kan verschillende maatregelen opleggen. In de meeste gevallen wordt er een waarschuwing opgelegd (64%), gevolgd door een berisping (21%), (voorwaardelijke) schorsing (8%) en doorhaling (1%). In 5% van de gevallen werd de klacht gegrond verklaard, maar werd er geen maatregel opgelegd. De maatregel boete is al jaren niet meer opgelegd.

Als klager neemt U dus een  heel groot risico op afwijzing van Uw klacht bij het medisch tuchtcollege
U maakt meer kans wanneer de zorgverlener al bekend is bij het medisch tuchtcollege en/of in de media en eerder veroordeeld is geweest.
Advies:
doe alles schriftelijk, behoud van alle documenten de originelen en dien op t laatst bij de zitting Uw allerbelangrijkste schriftelijke bewijs in.

Er  zijn sterke aanwijzingen zijn dat klagers de drempel voor het indienen van een klacht te hoog vinden, dat de objectiviteit van het tuchtcollege wordt betwijfeld en dat het tijdsverloop tot aan een beslissing veel te lang wordt gevonden. Binnen de medische professie is er een redelijke grote tevredenheid is over de kwaliteit van de tuchtrechtspraak, citaten uit interview met advocate-voormalig lid van regionaal medisch tuchtcollege  Amsterdam.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid constateerde in 2013 dat patiënten niet veilig zijn in ziekenhuizen.
De positie van slachtoffers van medische fouten en hun nabestaanden is zeer slecht.
In praktijk laten artsen de slachtoffers veelal in de steek, uit onterechte angst voor reputatieschade (=portemonnee), ondanks hun ethische, professionele en wettelijke zorgplicht volgens de WGBO.
Procedures bij klachtencommissie of medisch tuchtcollege, bij de rechter, na aangifte te doen, verlopen nauwelijks objectief. Artsen worden beschermd hun collega’s en door vrienden opgedaan bij studentenvereniging die advocaat, of rechter werden.
In de praktijk blijkt dat artsen hun fouten nauwelijks registreren, nauwelijks onderzoeken en er dus nauwelijks van leren. Ook het tuchtrecht lijkt nauwelijks bij te dragen tot leren van fouten. Hier is overigens heel weinig wetenschappelijk onderzoek naar gedaan.

Eenvoudige burgers staan vrijwel machteloos tegenover de leden van maatschappelijke elites, zoals artsen, hoe groot het onrecht ook is.
Internet biedt  echter de kans tot delen van informatie en geven van voorlichting.
SIN-NL acht het haar plicht om deze website te publiceren en U te informeren, adviseren en waarschuwen.

Lees hier de informatie van de artsenorganisatie KNMG over medisch tuchtrecht