Home

Deze website is eigendom van de stichting SIN-NL en is gepubliceerd in het algemeen belang.

Doel van het medisch tuchtrecht is kwaliteitsbevordering van medisch handelen door artsen, medisch specialisten, tandartsen verpleegkundigen, vroedvrouwen ed en dus het beschermen van Nederlandse burgers tegen ondeskundig en onzorgvuldig medisch handelen.
Bij jaarlijks 2000 doden en circa 38.000 patienten die jaarlijks ziek of invalide worden door onnodige medische fouten in Nederlandse ziekenhuizen (NIVEL onderzoeken)- zie hieronder- is het duidelijk dat het medisch tuchtrecht faalt.

Rogier Mooij 21 jaar stierf door nalatigheid van  longarts P.M.S. Schröder in het Tergooiziekenhuis. Het regionaal tuchtcollege Amsterdam gaf hem slechts een waarschuwing.
Mw Mr Sandra Schroeder, voorzitter  zwijgt in een interview over Rogier, 22 maart 2016.

Het indienen van een klacht bij een medisch tuchtcollege is in minder dan 20% van de ingediende zaken succesvol*. Ook dan legt de tuchtrechter de minst belastende maatregel op: de waarschuwing, niet meer dan een opgeheven vinger…..zelfs wanneer er sprake is van overlijden of van blijvende invaliditeit van een patiënt door ernstige  nalatigheid van een arts, zie jaarverslag Medisch tuchtcolleges 2014.
Als klager neemt U een  heel groot risico op afwijzing van Uw klacht bij het medisch tuchtcollege
U maakt meer kans wanneer de zorgverlener al bekend is bij het medisch tuchtcollege en/of in de media en eerder veroordeeld is geweest.
Advies:
doe alles schriftelijk, behoud van alle documenten de originelen en dien op t laatst bij de zitting Uw allerbelangrijkste schriftelijke bewijs in.

Mogelijk zal het Centraal Tuchtcollege vaker een berisping opleggen, conform een artikel in Medisch Contact 24 maart 2015.

Er  zijn sterke aanwijzingen zijn dat klagers de drempel voor het indienen van een klacht te hoog vinden, dat de objectiviteit van het tuchtcollege wordt betwijfeld en dat het tijdsverloop tot aan een beslissing veel te lang wordt gevonden. Binnen de medische professie is er een redelijke grote tevredenheid is over de kwaliteit van de tuchtrechtspraak, citaten uit interview met advocate-voormalig lid van regionaal medisch tuchtcollege  Amsterdam.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid 2013 constateerde dat patiënten niet veilig zijn in ziekenhuizen.
De positie van slachtoffers van medische fouten en hun nabestaanden is zeer slecht.
In praktijk laten artsen de slachtoffers veelal in de steek, uit onterechte angst voor reputatieschade (=portemonnee), ondanks hun ethische, professionele en wettelijke zorgplicht volgens de WGBO.
Procedures bij klachtencommissie of medisch tuchtcollege, bij de rechter, na aangifte te doen, verlopen nauwelijks objectief. Artsen worden beschermd hun collega’s en door vrienden opgedaan bij studentenvereniging die advocaat, of rechter werden.

Eenvoudige burgers staan vrijwel machteloos tegenover de leden van maatschappelijke elites, zoals artsen, hoe groot het onrecht ook is.
Internet biedt  echter de kans tot delen van informatie en geven van voorlichting.
SIN-NL acht het haar plicht om deze website te publiceren en U te informeren, adviseren en waarschuwen.

*De burger als klager in het tuchtrecht voor de gezondheidszorg-Nivel
nvloo2.nivel.nl/postprint/PPpp3281.pdf