Advies

Waarschuwing aan slachtoffers van medische fouten en nabestaanden
Advies ga niet naar  medische tuchtcolleges
Redenen:


Film door Mr Sophie Hankes, voorzitter stichting SIN-NL

1. U hebt nauwelijks kans van slagen op het bereiken van een veroordeling van de arts die de fout maakte:
Minder dan 20 % van de aangespannen zaken leidt tot veroordeling, meestal een waarschuwing.
Dit is natuurlijk een farce, een belediging voor slachtoffers van medische fouten, vooral wanneer de patient invalide is geraakt, of wanneer er sprake is van een overlijden.

2. Om te slagen hebt U een zgn deskundigen rapport nodig, dit wordt opgesteld door een zgn onafhankelijke arts.
Maar in werkelijkheid is geen enkele arts onafhankelijk. Dus is het vrijwel onmogelijk om een arts te vinden die een objectieve rapport opstelt over een falen van een arts.
Artsen hebben onderling de afspraak gemaakt om te zwijgen over elkaars medische fouten:
Ik zwijg over jouw fout, jij zwijgt over mijn fout.
Als iedereen zwijgt , is niemand aansprakelijk.
Dit lijkt sterk op de zwijgafspraak bij de maffia: de omerta
“Overtreding van deze zwijgplicht binnen de maffia betekent je doodvonnis.
Artsen die via de media misstanden in de medische sector aan de kaak stellen, worden meestal ontslagen en moeten emigreren om elders weer aan de slag te gaan. Of ze krijgen een zwijgplicht opgelegd en kunnen alsnog in eigen land weer werken……

3.  Het medisch tuchtcollege bestaat uit vijf leden: twee juristen en drie leden met hetzelfde beroep als de aangeklaagde zorgverlener. Bij eenvoudige zaken bestaat het college uit drie personen: één jurist en twee beroepsbeoefenaren.

Ook voor deze artsen, leden van het tuchtcollege, geldt de onderlinge zwijgafspraak.
Tussen juristen en medici blijken nauwe banden, vaak ontstaan tijdens de studie door lidmaatschap van dezelfde elitaire studentenvereniging zie ook het boek van Metta de Noo over Lucia de Berk  :
Er werd mij verteld, over Lucia de B. de klok, de klepel en de klokkenluider

4. Als U toch een tuchtprocedure begint, voer dan de procedure uitsluitend schriftelijk.
Ga niet naar de zitting. De secretaris maakt tijdens de zitting een proces verbaal op van alles wat er gebeurt. Het college beslist bij meerderheid van stemmen en de secretaris heeft een adviserende stem. Het is gebleken dat het tuchtcollege een zeer beperkt proces –verbaal opstelt, dat vaak geen correcte en geen volledige weergave is van de gang van zaken..
Feiten worden verzwegen, feiten worden verdraaid.  Dit is te betitelen als fraude.
Het tuchtcollege blijkt een tweede verslag van de zitting op te maken, dat alleen voor intern gebruik is.

5.Ook al neemt U een dure advocaat bij het voeren van de procedure bij een medisch tuchtcollege, ook dan zijn Uw kansen niet groot. Bovendien is niet uitgesloten dat de advocaat achter Uw rug contact onderhoudt met de juridische vertegenwoordiger van de falende arts.

6. SIN-NL is er in geslaagd om  voorzitter van het Centraal Tuchtcollege Mr. E.J. van Sandick, nb vice-president van het Gerechtshof te Den Haag, te wraken, daar hij per email contact had opgenomen met de advocaat van een aangeklaagde zorgverlener.
Wij sluiten niet uit dat dit soort praktijken vaker voorkomen.
SIN-NL heeft Mr. E.J. van Sandick op de zwarte lijst geplaatst www.sin-nl.org
De zwarte lijst staat sinds 25 sept. 2009 met toestemming van de Rechtbank Groningen online.

E.J. vanSandick

E.J. van Sandick
Rechter vice-president Gerechtshof Den Haag en plaats- vervangend voorzitter Centraal Tuchtcollege Gezondheidszorg (CT). Als voorzitter van het CT heeft hij e-mail correspondentie gevoerd met een advocate van een zorgverleenster die aangeklaagd werd, in strijd met zijn professionele verantwoordelijkheden. Juriste Sophie Hankes (SIN-NL) heeft Mr. van Sandick met succes gewraakt:
Bij beslissing van 24 juli 2012 is het verzoek tot wraking van de leden van het College van de zitting van 2 februari 2012 zoals gedaan op die zitting afgewezen en het verzoek tot wraking van de voorzitter van het College van 2 februari 2012, gedaan bij brief van 11 mei 2012, toegewezen en is bepaald dat de behandeling van de zaak wordt voortgezet door een College met een andere voorzitter, bron: www.tuchtrecht.overheid.nl

7. Na een verloren procedure bij het tuchtcollege, is een procedure bij de burgerlijke rechter voor bv schadevergoeding vrijwel kansloos.

SIN-NL raadt U met klem af om een procedure bij een medisch tuchtcollege te starten.